ข้อมูลบริษัท

บริษัทฯจะเป็นผู้นำระดับประเทศในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว,
ธัญพืช และสมุนไพรภายใต้ ตราสัญลักษณ์ (B-HERBS)
ข3
วิสัยทัศน์
บริษัทฯจะเป็นผู้นำระดับประเทศในการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าว, ธัญพืช และสมุนไพรภายใต้ตราสัญลักษณ์ (B-HERBS) ภายในปี พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
พันธกิจ
1. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวและสมุนไพรจากธรรมชาติเช่นข้าวเคลือบสมุนไพร, โจ๊กสมุนไพร
2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
3. ส่งเสริมเกษตรกรเพราะปลูกข้าว, ธัญพืช , และสมุนไพร โดยร่วมกับเกษตรจังหวัดต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่พืชผลทางการเกษตรในประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้เข้มแข็งมีรายได้เพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5. บริษัทขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
6. การประชาสัมพันธ์องค์กรโดยบริษัทเข้าเป็นสมาชิกกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัย , สสว. , OTOP เป็นต้น
เป้าหมาย
1. สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวเคลือบสมุนไพรให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายใน 1 ปี
2. ยอดขายข้าวเคลือบสมุนไพร 50 ล้านในปีแรก มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 7 %
3. มีอัตรากำไรสุทธิมากกว่า 8 % ของรายได้ในแต่ละปี และสามารถจ่ายปันผลได้ภายใน 3 ปี
บริการ
1. การผลิตสินค้าได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และปริมาณตามคำสั่งซื้อ
2. การขนส่งถึงลูกค้า สามารถส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ
3. บริษัทฯ รับจ้างผลิตสินค้า Origianal Equiment Manufacturer (OEM)
4. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
5. การออกแบบชั้นวางสินค้า
6. การรับประกันสินค้า / เปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า (เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท)